هیئت مدیره و تشکیلات سازمانی

مدیر تحقیقات مواد اولیه و مسئول فنی

Name: siamak Family Name: Jasouri Gender: Male Marital Status: Married Date of birth: 14 may 1972 Place of birth: Tabriz - Iran Nationality: Iranian Native language: Persian & Turkish (Azari) CURRENT POSITION: R & D Manager and head of GMP Department ... ادامه ...

مدیر اداری

نام و نام خانوادگی:  محمدرضا نادری            تحصیلات کلاسیک: •    لیسانس حقوق قضایی از دانشگاه تهران •    فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد واحد تبریز خلاصه ای از اهم ... ادامه ...

مدیر برنامه ریزی تولید و کنترل مواد

نام و نام خانوادگی: سید شهرام سید فضلی تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت سوابق کاری: •    مدیر برنامه ریزی تولید به مدت جهار سال •    رئیس برنامه ریزی تولید به مدت شش سال •    کارشناس برنامه ریزی تولید به مدت شش سال ... ادامه ...

مدیر تولید مواد اولیه خوراکی

نام و نام خانوادگی: اصغر نفیسی تحصیلات: کارشناس شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز سوابق کاری: •    مدیر تولید مواد اولیه خوراکی •    رییس بخش سفالوسپورینها API به مدت ده سال •    رییس بخش واحد تولید سافت ژل به مدت چهار سال ادامه ...

HSEQ مدیر

نام و نام خانوادگی : هادی عاشرزاده سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی مواد فوق لیسانس صنایع با گرایش مدیریت سیستم و بهره وری سوابق شغلی: از سال 1396 در شرکت دارو سازی دانا - مدیر HSEQ از سال 1394 تا 1395 درشرکت طراحی و مهندسی سایپا- مدیر QC، پروژه ها و ارتباطات خارجی ... ادامه ...

  << صفحه 2 از 3 | < 1  [2]  3    >>