مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:  

غلامرضا غلامحسینی

پست سازمانی:

مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت

تحصیلات:

دکتری

تجارب:

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز:    1351 -  1379

مدیرکنترل کیفیت شرکت داروسازی شهید قاضی:    1379 - 1387   

مدیر تولیدشرکت داروسازی زهراوی:    1387 - 1388  

مدیر آزمایشگاههای کنترل کیفیت شرکت داروسازی دانا:    1388 – ادامه دارد

تحقیقات:

بیش از 700 تحقیق در کیفیت آبهای آشامیدنی و آبهای معدنی ایران- 31 تحقیق در کنترل های میکروبی دارو

کتاب ها: 

کنترل آلودگی زیست محیطی، آب شناسی پزشکی، شیمی آب، کنترل میکروبی دارو، روش های آنالیز آب

(کتاب های فوق در فاصله سال های 1355 تا 1375 توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز چاپ شده اند)

دوره های  تحصیلی: 

داروسازی عمومی: دانشگاه تبریز

کیفیت دارو: دانشگاه لندن

ممیزی:    ISO 14000 ، ISO 18000 و ISO 19000  توف نورد

ممیزی:    ISO 1702 ، پیشگامان فراپویا

تخصصی  GMP :    وزارت بهداشت درمان

مدیریت عمومی :    سازمان مدیریت صنعتی