مدیر برنامه ریزی تولید و کنترل مواد

نام و نام خانوادگی:

سید شهرام سید فضلی

تحصیلات:

کارشناس ارشد مدیریت

سوابق کاری:

•    مدیر برنامه ریزی تولید به مدت جهار سال

•    رئیس برنامه ریزی تولید به مدت شش سال

•    کارشناس برنامه ریزی تولید به مدت شش سال

•    رئیس تدارکات داخلی به مدت ده سال

•    کارشناس برنامه ریزی شرکت پشتیبانی علوم و صنایع ایران به مدت دو سال