مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی:

 احمد خارزی

سوابق تحصیلی:

مدرک مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

سوابق شغلی :

•    فن آوری های نظامی، وزارت دفاع، تهران (1371-1365)

•    مدیر ساخت و تولید

•    مدیر برنامه ریزی و پروژه

•    شرکت داروسازی زهراوی، تبریز (1379-1371)

•    معاون بهره برداری

•    معاونت بازرگانی

•    مدیر تولید

•    مدیر برنامه ریزی و انبارها

•    شرکت دارو پخش باکو (1385-1379)

•    مدیر عامل

•    شرکت داروسازی دانا تبریز (1393-1385)

•    مدیر عامل

•    مدیر کارخانه و قائم مقام مدیر عامل