مدیر تولید مواد اولیه خوراکی

نام و نام خانوادگی:

اصغر نفیسی

تحصیلات:

کارشناس شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز

سوابق کاری:

•    مدیر تولید مواد اولیه خوراکی

•    رییس بخش سفالوسپورینها API به مدت ده سال

•    رییس بخش واحد تولید سافت ژل به مدت چهار سال