هیئت مدیره

دکتر محمود نجفی عرب

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد رضا ندیری

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس احمد خارزی

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره

مهندس غلامرضا معتمدی

عضو هیئت مدیره

مهندس میر علی سید باقری

معاونت مالی و اداری و عضو موظف هیئت مدیره