هیئت مدیره

دکتر محمود نجفی عرب

رئیس هیئت مدیره

دکتر مهران کرامتی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

دکتر محمد رضا فرقانی

عضو غیرموظف هیئت مدیره

مهندس احمد خارزی

مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره

میرعلی سیدباقری

معاونت مالی و اداری و عضو هیئت مدیره