مسئول فنی و معاونت تضمین کیفیت

نام و نام خانوادگی:

رضا جلالی میلانی

تحصیلات:

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق کاری:

•    هیت علمی گروه فارما کولوژی دانشکده داروسازی تبریز از سال 1369 الی 1372

•    مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال 1372 الی 1375

•    مسئول فنی داروخانه تهران – تبریز از سال 1375 الی 1381

•    رئیس کنترل حین تولید شرکت داروسازی دانا از سال 1381 الی 1383

•    رئیس بخش جامدات شرکت داروسازی دانا از سال 1383 الی 1384

•    مسئول فنی شرکت داروسازی دانا از سال 1384 الی 1386

•  معاونت کیفیت شرکت داروسازی دانا – مسئول فنی محصولات دارویی از سال 1386 تا کنون